top of page

ANBI

1. De naam van het kerkgenootschap is Baptistengemeente Coevorden
De naam en fundamenten van de Baptistengemeente Coevorden zijn vastgelegd in de statuten van 1995.


De Baptistengemeente Coevorden maakt deel uit van de Unie-ABC (een geloofsgemeenschap die bestaat uit baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in Nederland), als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de Baptistengemeente:

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de Bijbel.

De inhoud daarvan is voor haar vrij van dwaling en zij ziet deze als het enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God. Op grond daarvan belijdt de gemeente:

 

  • Dat God de Schepper is van hemel en aarde, en de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis (Genesis 1:1 t/m Genesis 2:7).

  • Dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, haar Fundament en haar Hoofd is (1 Korintiërs 3:11 en Efeziërs 1:22).

  • Dat Jezus Christus door Zijn dood en opstanding de wereld met God verzoend heeft (Romeinen 5:10, 1 Petrus 1:3 en 2 Korintiërs 5:19).

  • Dat Jezus Christus voor haar een plaats bereidt en zal terugkomen om haar tot Zich te nemen (Johannes 14:3).

 

Doel van de Baptistengemeente:

De opdracht van de gemeente is (Efeziërs 4:1–3 en Matteüs 28:19):
a. Als lichaam van Christus een leven te leiden dat in overeenstemming is met haar roeping.
b. Elkaar in liefde te verdragen en te dienen en de eenheid, die van de Geest komt, te bewaren door met elkaar in vrede te leven.
c. Getuige te zijn in woord en daad van de Heer Jezus Christus.
d. Hen, die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest.
e. Hen leren onderhouden, alles wat de Heer Jezus Christus bevolen heeft.

2. Contactgegevens
Postadres: Aleida Kramerstraat 9, 7741 GG Coevorden
email: info@baptistencoevorden.nl

Website: www.baptistencoevorden.nl
KvK-nummer: 76453820

RSIN nummer: 809584797

3. Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Coevorden bestaat uit

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
1 Overig raadslid
De voorganger of consulent maakt ambtshalve deel uit van de raad.

4. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De gemeente heeft een beleidsplan met als titel ‘Samen verder'. In dit beleidsplan zijn de beleidslijnen van de gemeente voor de jaren 2023 – 2028 uitgezet.

 

Het beleidsplan is hier in te zien.

5. Beloningsbeleid
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen, indien noodzakelijk, een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. De voorganger of consulent ontvangt een maandelijkse onkostenvergoeding.

 

6. Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten

De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten-en CAMA-gemeenten en maakt gebruik van de groepsbeschikking voor alle aangesloten gemeenten.
Doelstelling, statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van het kerkgenootschap zijn vermeld op de ANBI pagina van de Unie-ABC.

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Via deze link kunt u informatie krijgen over de activiteiten van de gemeente over de afgelopen periode.

 

8. Financiële verantwoording

Via deze link kunt u inzicht krijgen over de financiën van de gemeente.

 

De jaarrekening en de informatie op deze ANBI-pagina van de gemeente worden
gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Die commissie is samengesteld conform het
huishoudelijk reglement van de gemeente en werkt volgens een door de raad vastgestelde
controle-model. Deze kunt u desgewenst opvragen.

bottom of page