top of page

Geschiedenis
In de jaren vijftig van de vorige eeuw woonden en werkten er een aantal baptisten gezinnen in Coevorden, die regelmatig zogeheten ‘huissamenkomsten’ hielden. Gaandeweg werd de groep groter en ontstond de behoefte om een gemeente te stichten met een eigen kerkgebouw. In 1958 werd, met hulp van de Unie Bouw Stichting, de voormalige wasserij met woonhuis aan de Aleida Kramerstraat gekocht. Na de verbouwing beschikte de gemeente over een kerkzaal en een woning voor het gezin van de eerste voorganger van Coevorden, ds. G. van ’t Wout.

Op 18 oktober 1958 werd de gemeente officieel geïnstitueerd en sloot zich ook direct aan bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.

Wat wij geloven

De Baptistengemeente Coevorden is een kerkelijke gemeenschap die midden in onze huidige samenleving wil staan. Missie De gemeente aanvaardt als haar grondslag de Bijbel. De inhoud daarvan is voor haar vrij van dwaling en zij ziet deze als het enig betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God. Op grond daarvan belijdt de gemeente:

 • Dat God de schepper is van hemel en aarde, en de mens geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis     (Genesis 1 :1 t/m Genesis 2:7).

 • Dat Jezus, de zoon van de levende God, de Christus is, het fundament en het hoofd van de gemeente               (1  Korintiërs 3:11 en Efeziërs 1:22).

 • Dat Jezus Christus door zijn dood en opstanding de wereld met God verzoend heeft                               (Romeinen 5:10; 1 Petrus 1:3 en 2 Korintiërs 5:19).

 • Dat Jezus Christus voor haar een plaats bereidt en zal terugkomen om haar tot zich te nemen             (Johannes 14:3).

 • Dat de Heilige Geest op de Pinksterdag is uitgestort om de wereld te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel (Johannes 16:8).

 • Dat de Heilige Geest gekomen is om altijd bij ons te zijn en ons de weg te wijzen naar de volle waarheid (Johannes 14:16 en Johannes 16:13).

Visie

De opdracht van de gemeente is (Efeziërs 4:1-3 en Matteüs 28:19):

 • Als lichaam van Christus een leven te leiden dat in overeenstemming is met haar roeping.

 • Elkaar in liefde te verdragen en te dienen en de eenheid, die van de Geest komt, te bewaren door met elkaar in vrede te leven.

 • Getuige te zijn in woord en daad van de Heer Jezus Christus.

 • Hen, die het evangelie van Jezus Christus aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest.

 • Hen leren onderhouden, alles wat de Heer Jezus Christus bevolen heeft.

Doelstellingen

De opdracht wordt uitgevoerd door als gemeente, die leeft vanuit de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus:

 • Samen te komen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, om:

  • Hem te loven, te danken, te aanbidden en voorbede te doen (1 Timoteüs 2:1 en 2 Korintiërs 1:11)

  • Het evangelie te verkondigen

  • Te dopen

  • Avondmaal te vieren

  • De gelovigen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, om daardoor het lichaam van Christus op te bouwen (Efeziërs 4:12). 

 • Gezamenlijk en/ of persoonlijk te getuigen van de Heer Jezus Christus in woord en daad.

 • De onderlinge gemeenschap te bevorderen, door middel van het creëren van ontmoetingsmogelijkheden in, zowel groter als kleiner verband.

 • Ook de kinderen van leden en van anderen te laten delen in het evangelie van Jezus Christus.

 • Aandacht te geven aan, en zoveel mogelijk mee te dragen in de materiële nood van leden, zustergemeenten en de wereld om haar heen.

Lees het volledige beleidsplan hier.

bottom of page